Rok: 2018

Informační týdeník 14.1.2018

Bohoslužby

Neděle 14. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 28. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Marek Šrámek

sbírka na Young life

Neděle 4. února 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Jan Hábl

sbírka na projekt „Komenský 2020″

 

Plánované akce

Ne 21.1.2018 – první setkání podrostu

1.2 – 4.2.2018 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme vás o modlitby za Fusion. První týdny v lednu budeme oslovovat školy, aby mohli s námi spolupracovat a pokud se to nepovede, tak nebude možné mít Fusion. Modlete se prosím za milost a otevřené dveře v tomto.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Nástěnka v Krystalu

Příprava nástěnky v Krystalu je zajištěna pouze první tři neděle v měsíci. Měl byste někdo chuť připravovat nástěnku čtvrté neděle v měsíci? Více informací: Alena Mészárosová (alena.meszarosova@seznam.cz).

Verše pro rok 2018

Verš pro sbor: Nejste již cizinci a přistěhovalci, máto právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. (Efeským 2,19)

Verš pro stanici na Suchdole: Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43,11)

Verš pro staršovstvo: Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. (Žalm 2,11)

Verš pro diakonii: A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. (Žalm 39,8)

Verš pro dorost: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,14)

Verš pro podrost: Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí co já vykonám? (Izajáš 43,13)

Verš pro besídku: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. (Matouš 7,12)

Verš pro skupinku Rudolfa Sladkého: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7)

Podrost – neděle 21.1.2018

Zveme všechny děti ve věku 5-9 let na letošní první setkání podrostu.

Vyrazíme v neděli po shromáždění z Krystalu do říše her, soutěží a povídání. Konec a vyzvednutí bude v 17,00 na Evropské 88. Cestovní oběd s sebou do baťůžků. Více info u Jirky V.

Informační týdeník 7.1.2018

Bohoslužby

Neděle 7. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba s Večeří Páně

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 14. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Vojta Furák

sbírka na potřeby sboru

Neděle 21. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Pavel Plchot

sbírka na potřeby sboru

Neděle 28. ledna 2018

10:00 hod. – bohoslužba

kázání Marek Šrámek

sbírka na Young life

 

Plánované akce

Ne 7. 1. 2018 – povídání o kázání

1.2 – 4.2.2018 – zimní víkendovka dorostu v Načetíně

Ne 4. 2. 2018 – povídání o kázání

Ne 4. 3. 2018 – povídání o kázání

Ne 18. 3. 2018 – výroční členské shromáždění

 

Oznámení

Prosby o modlitby

Prosíme vás o modlitby za Fusion. První týdny v lednu budeme oslovovat školy, aby mohli s námi spolupracovat a pokud se to nepovede, tak nebude možné mít Fusion. Modlete se prosím za milost a otevřené dveře v tomto.

Prosíme modlete se za studenty, kteří vstoupili do přípravy na křest a chtějí se nechat pokřtít. Prosím modlete se za ochranu a pomoc pro tuto skupinu lidí.

Nástěnka v Krystalu

Příprava nástěnky v Krystalu je zajištěna pouze první tři neděle v měsíci. Měl byste někdo chuť připravovat nástěnku čtvrté neděle v měsíci? Více informací: Alena Mészárosová (alena.meszarosova@seznam.cz).

Verše pro rok 2018

Verš pro sbor: Nejste již cizinci a přistěhovalci, máto právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. (Efeským 2,19)

Verš pro stanici na Suchdole: Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43,11)

Verš pro staršovstvo: Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. (Žalm 2,11)

Verš pro diakonii: A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. (Žalm 39,8)

Verš pro dorost: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,14)

Verš pro podrost: Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí co já vykonám? (Izajáš 43,13)

Verš pro besídku: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. (Matouš 7,12)

Verš pro skupinku Rudolfa Sladkého: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7)

Modlitby za prezidentské volby

I volbu prezidenta České republiky chceme doprovázet modlitbou za kandidáty i voliče. S velkou důvěrou chceme prosit a chválit Boha, který je věrný a který při nás stojí, i když sami jsme už na konci sil.

Přijměte naše pozvání ke společné modlitbě. Jsme přesvědčení, že to má smysl.  Od pátečního večera do soboty 12.- 13.1. budou v kostele sv. Prokopa (což je na metru B, na Hůrce) probíhat chvály a modlitby za prezidentské volby. Zván je kdokoliv, kdykoliv (dokonce během noci bude možnost tam někde na karimatce a ve spacáku přespat). Akce se jmenuje “Modli se a hlasuj!” a více informací (např. program) lze najít na fb. (Nebo se mě – Noemi – můžete zeptat 777866336.)

Sbírka

31.12. – běžné potřeby sboru – 5 929 Kč

Nově na nástěnce:

  • Pastýřský dopis od předsedy rady CB Davida Nováka.
  • Pozvání na Alianční týden modliteb za obnovu církve 8.-11. ledna 2018.
  • Pozvání na novoroční koncert skupiny Let’s Go!
  • Pozvání na ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.
  • Oznámení o úmrtí Jaroslava Kubového (bývalého předsedy rady CB).

Pastýřský dopis od Davida Nováka

leden 2017

Milí přátelé, sestry, bratři,

srdečně Vás na přelomu kalendářního roku zdravím slovy proroka Izajáše: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)

Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako orel… asi to jde, ale musíte použít doping. V tomto textu se o jistém dopingu skutečně píše! Oním dopingem je „skládat naději v Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly, které nejsou z nás a které jsou dodávány i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí sílu mají.

Stojíme na prahu dalšího roku a dost možná se na něj díváme trochu s obavami. Prezidentské volby, které mají potenciál ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry sněmovny, hrozící jaderný konflikt se severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému, statisíce lidí prchajících z válečných zón a mnoho dalších oblastí ale i lidí, ze kterých jde strach. Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli sboru, který není v dobré kondici. Vždy byl, je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální slovo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás, dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.

Jenže kde vzít naději navzdory temnotě, která nás někdy obklopuje? Mám za to, že mít naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu,  i když jsem obklopen lží. Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z ní plynoucí skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě a že i jen malé množství světla dokáže tmu rozptýlit. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi nadějí a skepsí, mezi cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc bych nám v příštím roce přál, abychom si dokázali s Boží pomocí vybírat světlo,   i když budou přicházet síly temnoty.

Nedávno jsem četl slova, která s tématem naděje souvisejí a která se mě v souvislosti s citovaným textem z Izajáše, hluboce dotkla. „Mládí – to není nějaký časový úsek. Je to stav mysli, rozhodnutí vůle, kvalita představivosti, vítězství odvahy nad bázlivostí či touhy po dobrodružství nad láskou k pohodlí. Člověk nezestárne tím, že je zde už řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži, ale opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti a zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu ohýbají k zemi a obracejí nás v prach, ještě než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné, dobré a úžasné, dokud budeme schopni přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší staré duši.“ (generál D. MacArthur) Když tento text vztáhneme na Izajášova slova, pak duchovní mládí není otázkou věku, ale schopností nenechat se převálcovat pesimismem a skepsí, a zároveň držení se ideálů, které přijímáme od Pána Boha. Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme jistý druh sebevraždy. Četl jsem, že člověk prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby – „může si sáhnout na život, může se nechat zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje. Tato poslední forma sebedestrukce je tak vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí nedokážeme čelit.“ (B. Manning)

Modlím se za naší církev i za sebe, abychom byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví, starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden druhému ukazovali záblesky světla, které tu a tam objevíme.

Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory ale i jednotlivce Pán církve připravil a mám naději, že mnohé z toho budu mít výsadu zakoušet spolu s Vámi. Mám naději, že společně budeme nabírat nových sil, protože požijeme povolený doping, kterým je naděje v Hospodinu.

Váš v Kristu

David Novák

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6