O nás

Založení CB Dejvice

Sbor Církve bratrské v Praze 6 byl založen 1.7.1995. Vzniku sboru předcházela dlouhá modlitební a organizační příprava. Jádrem nového sboru bylo asi 70 členů smíchovského sboru Církve bratrské, kteří prožili povolání a ztotožnili se s cílem založit novou duchovní práci na Praze 6. Tento krok jsme udělali z touhy, aby bylo Boží jméno více uctíváno, v poslušnosti Velkého poslání Pána Ježíše Krista a v důvěře, že jsme tak vedeni Duchem svatým. „Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium“ (Sk.16.10)

O nás

Církev Bratrská dnes

Církev bratrskou dnes tvoří svazek necelých 80 sborů s bohatstvím rozličných duchovních tradic. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně nezávislé, současně si uvědomují, že potřebují žít a sloužit v jednotě, bratrské pomoci a spolupráci. Proto se sjednocují na společném Vyznání víry a zásadách křesťanského života podle Bible. K některým sborům patří i vícero tzv. kazatelských anebo misijních stanic, jakýchsi zárodečných buněk církve. Sbory jsou seskupeny do několika seniorátů. Sbory jsou spravovány kazatelem a staršovstvem. Členové církve jsou vedeni k životu osobní křesťanské víry, věrnosti Božímu slovu, k životu naplněnému láskou k Bohu a lidem.

Církvi bratrské po listopadu 1989 vzrostl počet řádných členů. Z původních cca 6600 lidí v původních 34 sborech v roce 1990, evidujeme dnes přes 11 000 osob v téměř 80 sborech. Bohoslužeb se dále účastní i celá řada dalších hostů či přátel církve.

Práce dále pokračuje i na Slovensku. O této práci se můžete dočíst zde.

Zajímá Vás více o informacío Církvi bratrské?

Jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána, a kteří přijímají Bibli jako základ pro víru, učení a život.

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Právě teď jsou stvořeny, nikoli předtím, přede dneškem jsi o nich nic neslyšel a říci nemůžeš: »Hle, já to znám.« prorok Izajáš 48.6-7

Copyright © 2022 - Sbor Církve bratrské v Praze 6