Novinka

KAPKA 002

Milí členové a přátelé sboru CB Praha 6,
vstupujeme do Adventu. Tedy času, kdy si připomínáme, že Ježíš – Boží Syn, přišel na Zem jako člověk a také, že zase přijde i v tělesné podobě na konci věků. V čase do svého druhého příchodu, je mezi námi přítomen díky Duchu Svatému skrze každého člověka, který se k Němu hlásí. V této souvislosti jsou velkou výzvou slova, která řekl svým následovníkům po vzkříšení. „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (J 20:21)
Vezmeme-li vážně tato slova, můžeme parafrázovat jeden z nejznámějších biblických veršů takto: „Neboť Ježíš tak miloval svět, že poslal svoje následovníky, aby celým svým životem přinesli dobrou zprávu o Ježíši, který přišel zachránit svět, ne odsoudit.“ Sami jsme zakusili, že Ježíš byl poslán od Boha, aby nám ukázal na Boží zachraňující lásku. A Ježíš nám předává štafetu, abychom mohli také být u toho, když se lidé setkávají v Boží láskou, podobně jako to zakoušel On. A ještě jednou chci připomenout, že Ježíš byl poslán, aby zachránil, ne odsoudil. Ani naše role není odsuzovat svět, ale ukázat na lásku, kterou Bůh ke světu má.
Dále můžeme třeba i během Adventu domýšlet, co znamená, že Ježíš nás posílá, jako On byl poslán od Otce.
Dále nabízím pár úvodních „domýšlení“.
Ježíš jako Boží milovaný Syn byl poslán na Zem jako vzácný a nezasloužený dar lidem. Avšak tento dar přišel na svět v malém městečku či vesnici ve chlévě. Pokud podobně posílá Ježíš nás, posílá nás jako milovaný a vzácný dar světu, ale nemusí to znamenat, že budeme mít krásné a tomu odpovídající prostředí, přesto můžeme být požehnáním, podobně jako On. Ježíš byl poslán nebeským Otcem, aby propojil nebeský svět s pozemským, aby se Boží království projevovalo jako v nebi, tak i na zemi. Před sametovou revolucí k nám jezdili lidé ze „západu“ a vyprávěli, co se děje a jak to funguje za železnou oponou. Podobně my máme roli těch, kdo mohou mluvit o tom, jaké to je žít pod Boží vládou, tedy v tom nebeském prostoru. Ježíš byl počat z Ducha Svatého, ale z toho, jak to máme v evangeliích žil 30 let „všední“ život, kdy to asi ani jeho okolí nevnímalo nějak výjimečně a přesto věříme, že byl požehnáním. Podobně my, pokud jsme Boží děti, jsme jimi díky znovuzrození z Ducha Svatého a nemusí to znamenat nic spektakulárního, ale určitě to znamená, že přinášíme Boží blízkost a přítomnost všude kde jsme.
Ježíš byl poslán jako beránek vedený na porážku a Ježíš učedníkům říkal, že je posílá jako ovce mezi vlky.
Ježíš řekl, že je světlo světa a zároveň řekl, že učedníci jsou světlo a sůl země. Přeji Vám inspirativní další domýšlení toho, co pro nás znamená, že Ježíš nás posílá stejně, jako jeho poslal Otec. Také přeji Boží blízkost v Adventu i o Vánocích, ať už to ve Vašem životě bude radostné a pokojné období nebo období bouří a těžkostí. Pavel Plchot

Informační týdeník 22. 9. 2019

Bohoslužby

Neděle 22. září 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 29. září 2019
10 h – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na Fusion

Neděle 6. října 2019
10 h – bohoslužba s Večeří Páně
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce  

Ne 22. 9. Sborový den
Ne 13. 10. oběd a odpoledne pro ženy na Evropské 88
Ne 20. 10. 17h Večer modliteb a chval na Evropské 88

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – za moudrost v rozhovorech s dětmi

Connector – aby studenti, co chodili v létě a byli na campu, aby začali chodit na mládež.

Fusion – aby se nám přihlásilo co nejvíce studentů pro tento semestr. 

Kruhový trénink CLIFT – abychom s chutí skrze tuto službu lidem přinášeli dobrý sport a evangelium; abychom měli moudrost, jakými způsoby to dělat a také prosíme o modlitby za otevřené mysli a srdce účastníků.

Akce dorostu

3. 11. Setkání pro rodiče dorostenců
14 – 15. 12. Vánoční dorost s přespávačkou
30. 1. – 2. 2. Víkendovka
8 – 15. 8. Tábor

Sbírka

15. 9. – Ukrajina – 16 539 Kč

Podzimní setkání žen

Srdečně Vás zveme na setkání žen v neděli 13. 10. 2019 s obědem a odpoledním programem. Společně se zamyslíme nad tématem: „Musíme být superženami?“. Účast nahlaste do 6. 10. 2019 osobně Heleně Machové nebo na telefon 777 937 809 Petře Plchotové. Budeme vděčny za dobrovolníky, kteří napečou nebo udělají salát.

Modlitební víkend

Ve dnech 18. – 20. října proběhne modlitební víkend s názvem Modlitby za zemi, ve které žijeme. Začínáme v pátek v 18:00 a víkend zakončíme Večerem chval v neděli v 17:00. Vše proběhne na Evrospké 88. Přihlašovat se je možné na tomto odkaze www.modlitby24-7.cz/praha-dejvice/ Za modlitební tým, Vojta Furák, 775 893 632.

Informační týdeník

Oznámení, která chcete otisknout v informačním týdeníku, prosím posílejte vždy do čtvrtečního večera před danou nedělí na email tydenik@cb6.cz. Děkujeme

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi na webových stránkách sboru www.cb6.cz

Kapka 001

KAPKA 001

Milí členové a přátelé sboru CB Praha 6,

zdravím Vás na začátku školního roku, začátku nového období života a služby našeho společenství i našich osobních životů. Vždy na začátku  nového období je dobré se vrátit k základům, k tomu podstatnému. Když je na začátku nového období Boží lid za Jozua, po obsazení zaslíbené země, dává Jozue lidu velice zajímavou otázku či výzvu.

Jozue 24:15 Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Už je po čtyřicetiletém putování pouští, po bojích o zaslíbenou zem, mohli konečně spočinout a Jozue před ně staví svobodnou volbu, ohledně toho jakému bohu budou sloužit. Měli možnost poznat jaký je Hospodin během minulých desetiletí, z vyprávění slyšeli o bozích, které uctíval ještě Abraham za Eufratem a mohli vidět božstva Emorejců. Teď si mohou vybrat, kterému božstvu budou sloužit v zaslíbené zemi.

My dnes neuctíváme bohy v podobě soch a nestavíme jim chrámy, ale také máme možnost volby, komu nebo čemu budeme sloužit. Komu nebo čemu bude patřit naše srdce, náš čas, peníze, myšlenky. To čemu dáváme svůj život, tomu sloužíme. Obrazně bychom mohli říct, čemu nebo komu dáváme svůj život na oltář, tomu sloužíme. A stejně jako Boží lid za Jozua,
máme možnost volby, jak se rozhodneme i pro to další období.

Jozue a jeho dům, jeho rodina se rozhodují pokračovat ve službě Hospodinu i přesto všechno, co s Ním zažili. Nebo možná bych měl napsat díky tomu všemu, co s Ním zažili. Velice záleží, jak zhodnotili oni i ostatní Izraelci, zda to s Hospodinem je dobrá volba. První věta našeho citátu naznačuje, že to nemusí být tak jednoznačné, jakoby se některým mohlo zdát, že sloužit Hospodinu je zlé, že se to nevyplatí. Stejně tak nám při rozhodování může pomoct ohlédnutí a otázka, zda s tím Hospodinem i do budoucnosti spojit svůj život. Pro nás je tam ještě s Hospodinem v Pánu Ježíši Kristu, jak nám On ukázal na Hospodinův vztah k nám. Odpověď na otázku komu budeme sloužit je důležitá pro naše osobní životy, život našich rodin i našeho společenství. Až na základě tohoto rozhodnutí má smysl promýšlet, co a jak budeme dělat v novém školním roce.

Přeji nám všem moudrost, svobodu a upřímnost při tomto rozhodování i pro další období. Už ve starozákonní době bylo důležité osobní a svobodné rozhodnutí každého účastníka smlouvy s Hospodinem, pokud má být  založena na vzájemné lásce a důvěře. O to víc to platí i v době Nové smlouvy.

28. 8. 2019, Pavel Plchot

Setkání u východu slunce

Společně si připomeneme Ježíšovo vzkříšení setkáním u východu slunce v neděli 1. dubna. Sraz 6:10 na autobusové zastávce U Matěje a potom půjdeme společně ke zřícenině na Podbabě. Východ slunce by měl být v 6:40.

Průzkum ČEA

Průzkum ČEA ohledně pornografie: http://sgiz.mobi/s3/ab96a998ad7c

Pozvánka na moderovaný diskuzní večer: ŽENA A JEJÍ MÍSTO NA SLUNCI.

Pastýřský dopis od Davida Nováka

leden 2017

Milí přátelé, sestry, bratři,

srdečně Vás na přelomu kalendářního roku zdravím slovy proroka Izajáše: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz 40,29–31)

Nabývat nových sil, běžet bez únavy, jít bez umdlení nebo dokonce se vznášet jako orel… asi to jde, ale musíte použít doping. V tomto textu se o jistém dopingu skutečně píše! Oním dopingem je „skládat naději v Hospodina“. Pak najednou přicházejí síly, které nejsou z nás a které jsou dodávány i těm, kdo normálně sílu nemají. Ti, kdo by měli být plni sil, umdlévají, a naopak slabí sílu mají.

Stojíme na prahu dalšího roku a dost možná se na něj díváme trochu s obavami. Prezidentské volby, které mají potenciál ještě více rozdělit národ, vláda bez důvěry sněmovny, hrozící jaderný konflikt se severní Koreou, nepokoje kvůli Jeruzalému, statisíce lidí prchajících z válečných zón a mnoho dalších oblastí ale i lidí, ze kterých jde strach. Jiní mohou prožívat nepokoj kvůli zdraví, dětem, které odcházejí od víry, kvůli sboru, který není v dobré kondici. Vždy byl, je a bude důvod k obavám, a proto je aktuální slovo o naději, o síle, která nemá zdroj v nás, dokonce ani v okolnostech, ale v Hospodinu.

Jenže kde vzít naději navzdory temnotě, která nás někdy obklopuje? Mám za to, že mít naději potřebuje i jistou disciplínu. „Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu,  i když jsem obklopen lží. Opakem naděje je nejen beznaděj ale i z ní plynoucí skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoli se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést únikovými emocemi. Tím, že ale snižují Boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali Boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá důvěřovat více než tmě a že i jen malé množství světla dokáže tmu rozptýlit. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi nadějí a skepsí, mezi cynismem a radostí.“ (H. Nouwen) Moc bych nám v příštím roce přál, abychom si dokázali s Boží pomocí vybírat světlo,   i když budou přicházet síly temnoty.

Nedávno jsem četl slova, která s tématem naděje souvisejí a která se mě v souvislosti s citovaným textem z Izajáše, hluboce dotkla. „Mládí – to není nějaký časový úsek. Je to stav mysli, rozhodnutí vůle, kvalita představivosti, vítězství odvahy nad bázlivostí či touhy po dobrodružství nad láskou k pohodlí. Člověk nezestárne tím, že je zde už řadu let. Zestárne tím, že opustí svůj ideál. Léta mohou přidat vrásky na jeho kůži, ale opustí-li člověk svůj ideál, objeví se mu vrásky na duši. Starosti, obavy, pochybnosti a zoufalství jsou nepřátelé, kteří nás pomalu ohýbají k zemi a obracejí nás v prach, ještě než zemřeme. Mladí zůstaneme, dokud budeme otevřeni vůči všemu, co je krásné, dobré a úžasné, dokud budeme schopni přijímat poselství jiných mužů a žen, přírody a Boha. Nastane-li den, kdy nás přemůže pesimismus a hořkost, a kdy nás bude sžírat zoufalství, pak nechť je Bůh milostiv vaší staré duši.“ (generál D. MacArthur) Když tento text vztáhneme na Izajášova slova, pak duchovní mládí není otázkou věku, ale schopností nenechat se převálcovat pesimismem a skepsí, a zároveň držení se ideálů, které přijímáme od Pána Boha. Pokud nás začne válcovat skepse, pácháme jistý druh sebevraždy. Četl jsem, že člověk prý může spáchat sebevraždu třemi způsoby – „může si sáhnout na život, může se nechat zabít a může sám sebe nechat žít bez naděje. Tato poslední forma sebedestrukce je tak vychytralá, že ji často nevnímáme, a tudíž jí nedokážeme čelit.“ (B. Manning)

Modlím se za naší církev i za sebe, abychom byli lidmi naděje. Abychom byli důvěřiví, starostliví, nadšení a horliví. Abychom jeden druhému ukazovali záblesky světla, které tu a tam objevíme.

Těším se na to, co pro nás jako církev, sbory ale i jednotlivce Pán církve připravil a mám naději, že mnohé z toho budu mít výsadu zakoušet spolu s Vámi. Mám naději, že společně budeme nabírat nových sil, protože požijeme povolený doping, kterým je naděje v Hospodinu.

Váš v Kristu

David Novák

Modlitby 24/3 – 24. 26. 11. 2017

Zde se můžete přihlašovat k modlitbám

 

Čemu věří evangelikální křesťané?

Pokud byste měli chvilku, pomozte s průzkumem ČEA:
Dotazník ČEA

 

Křest 14. 5. 2017

V neděli 14. května 2017 proběhne od 15:00 hodin křest na Evropské 88. Všichni jste srdečně zváni.

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6