Klíčové hodnoty

Klíčové hodnoty dejvického sboru charakterizujeme na základě tří kategorií vztahů:

A: Vztah k Bohu
B: Vztahy uvnitř sboru
C: Vztahy navenek

A: Vztah k Bohu
B
ohoslužba
„Přistupte,  klaňme  se,  klekněme,  skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou.“
(Žalm 95,6-7)

 • Bohoslužba  je radostnou a vděčnou odpovědí na Boží lásku. Smyslem naší existence je milovat a uctívat Pána Boha, a to v „duchu a v pravdě“, nikoli jen náboženskou formou. Chceme usilovat o vyváženou bohoslužbu – bohoslužbu  radostně uctivou, kde forma bohoslužby nebrání působení Božího Ducha a zároveň si bohoslužba uchovává důstojný ráz.
 • Přejeme si, aby naše bohoslužby byly svou formou srozumitelné i pro nevěřící, zároveň však nesmíme obětovat to, co považujeme za pravou bohoslužbu. Jsme otevřeni používat při bohoslužbě a při zvěstování Božího slova nové způsoby a  metody. Nebráníme se ani novým liturgickým prvkům, pokud vhodně obohatí      bohoslužbu.
 • Chceme usilovat o kultivovaný projev podle zásady „Bohu to nejlepší“, ale  zároveň nechceme být  přehnaně nároční, abychom se nemuseli bát udělat chyby.

Duchovní růst
„…ať ve všem dorůstáme v  Krista. On je hlava, z něho roste   celé  tělo,   pevně  spojené   klouby  navzájem   se podpírajícími, a buduje se v  lásce podle toho, jak je každé části dáno“
 (Ef. 4,15-16).

 • Každý člen by měl růst v poznání Ježíše, v kvalitě služby a v oblasti charakteru.
 • Každý člen sboru by měl objevit, rozvíjet a uplatňovat svá obdarování. Normální je, že člen sboru slouží, ale aktivita sama o sobě není měřítkem duchovnosti a nesmí se stát náhradou života s Bohem.¨
 • Klademe důraz na modlitbu, jejímž prostřednictvím působí Bůh v životě každého křesťana.
 • Věříme v duchovní autoritu starších sboru jako pastýřů sboru, kteří vedou sbor svým příkladem,  pečují o něj,  káží Boží Slovo a pověřují pracovníky službou.
 • Vedeme lidi k tomu, aby se sami sytili z Božího Slova. Společná shromáždění nepovažujeme  za náhradu  osobního  studia Bible.
 • Křesťan  duchovně  roste, pokud hledá Boží vůli a v souladu s ní koná rozhodnutí.
 • Chceme soustavně početně i duchovně růst a postupně zapojovat více pracovníků (na pracovní úvazek i mimo něj), abychom podpořili duchovní růst.
 • Církev žije z Božího Slova, a proto sbor pokládá za prioritu výklad Bible a poslušnost Božímu Slovu, které je zjevenou Boží vůlí.
 • Věříme, že Duch svatý dává i v dnešní době všechny dary. Tyto dary však  nejsou důkazem, že člověk žije a působí v plnosti Ducha svatého.
 • Jsme přesvědčeni, že k duchovnímu růstu patří i napomínání podle Písma (Gal.6,1).

B: Vztahy uvnitř sboru
Společenství

„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům“  (Žid.10,24)
„Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ (1.Kor.12,21)

 • Život sboru bychom chtěli budovat na lásce, odpuštění, přijetí, povzbuzování  a důvěře. Odmítáme posměch, pomluvy, podezírání, přetvářku a lacinou kritiku.
 • Protože Kristus miluje svou církev, chceme se i my mít rádi a být jeden za druhého vděční.
 • Za jeden z největších Božích darů považujeme jeden druhého a také každého, kdo přichází do sboru. Církev není budova, ale lidé náležející Kristu.
 • Ve sboru bychom chtěli naplňovat zjevné i skryté potřeby lidí; nechceme za  každou cenu udržovat programy, které nemusí tyto potřeby naplňovat.

Obecné sborové potřeby

 • Chceme mít na paměti, že hmotné, viditelné věci jsou pouze nástroji Božího díla.
 • Vedeme naše členy k tomu, aby jako viditelný projev Kristovy vlády v životě  odevzdávali desetinu svého přijmu na Boží dílo, a to s radostí a dobrovolně.

C: Vztahy navenek
„Vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“
 (1.Pet.1,9).

 • Jedním z úkolů učedníků Ježíše Krista je zvěstovat evangelium nevěřícím a přivádět je k Němu. Tomuto cíli chceme podřizovat své křesťanské zvyklosti po vzoru apoštola Pavla, který říká:  „Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1.Kor.9,22).
 • Naše služba musí stát na víře, lásce a dobrovolnosti, nikoliv na lidských plánech a výpočtech. Chceme věrně sloužit a výsledky přenechávat Pánu Bohu.
 • Chceme přistupovat k nevěřícím lidem s láskou, pochopením a úctou, bez zjednodušených a laciných odpovědí.
 • Chceme se vzájemně povzbuzovat, abychom vydávali svědectví svému okolí slovem i životem, a abychom vnášeli do života naší společnosti spravedlnost a milosrdenství.
 • Budeme podporovat jednotlivce i týmy, kteří ve víře budou hledat cesty a způsoby, jak oslovit svět dobrou zprávou o spáse skrze Ježíše Krista
 • Chceme se podle možností angažovat ve prospěch trpících a strádajících u nás i ve světě.
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6