Poslání a vize

Naše poslání (proč tady jsme) Pod pojmem poslání rozumíme to, co nám Pán Bůh klade na srdce ohledně poslání církve, co bude předmětem našich vytrvalých modliteb a úsilí ve jménu Ježíše Krista a co bychom rádi ve sboru zakoušeli v síle Ducha svatého. Na cestě následování Krista společně hledáme, jaké místo máme jako společenství i každý z nás při naplňování poslání, které Pán Bůh svěřil církvi. Hledáme, jak konkrétně naložit s požehnáním a obdarováním, která nám dal. Hledáme, jak tím, co nám svěřil sloužit, aby jemu vzešla sláva a čest.

Jako Ježíšovi následovníci, chceme naplňovat poslání, které dal Ježíš Kristus své církvi.

Ježíš řekl: ‘Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.’: Lk 4:18 -19

Ježíš jim řekl: “Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.” J 20:21

Ježíš přistoupil a řekl jim: “Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” Mt 28:18-20

V duchu Ježíšových slov: „dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.” Sk 1:8 chceme poslání naplňovat v Praze 6, v Praze, v České republice, Evropě i celém světě.

 

Naše vize – co chceme vidět jako naplnění poslání:

Chceme se soustředit na tři oblasti, které jsme pojmenovali následujícím způsobem: duchovní zralost, služba a fungující sbor. Přáli bychom si, aby každý člen sboru prožíval, že duchovně roste (zralost), že může svá obdarování uplatnit (služba) a že někam patří (sbor). Ve zdravé rodině má člověk domov (rodiče a zázemí), může se rozvíjet (učí se a je veden) a postupně slouží svému okolí i v rámci své rodiny (služba). Podobný model bychom chtěli mít ve sboru. Na co se soustředíme konkrétně?

Duchovní zralost – biblická duchovní formace – učednictví

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: “Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! 38 Kdo věří ve mne, ‘proud živé vody poplyne z jeho nitra’, jak praví Písmo.” 39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Jan 7:37-39

 • biblické studium – skupinky, neděle, pna křest,
 • vzájemná duchovní formace – skupinky, osobní vztahy
 • obnovování duchovního života rodiny

Každý jednotlivec potřebuje duchovně růst, aby nebyl všelijakým způsobem zmítán (Ef.4). K tomu potřebuje především lepší známost Písma svatého a příklad. Chceme proto podporovat životní styl vzájemné duchovní formace, kdy se zkušenější osobně, i za cenu jistých obětí, angažují v životech začínajících, aby jim pomáhali v duchovním životě. Základ obnovování duchovního života rodiny vidíme v posílení kvalitních manželských vztahů a odpovědné rodičovské roli otců a matek.

Služba celým životem – být požehnáním

 • uplatňování obdarování v nezištné službě
 • podpora misie sboru
 • založení nového sboru

Písmem jsme vedeni k tomu, abychom nehledali jen vlastní prospěch, ale abychom sloužili někomu nebo něčemu, co nás přesahuje. Chceme vytvářet podmínky a prostředí k tomu, aby každý mohl radostně a obětavě uplatňovat své dary. Chceme být nadále otevřeným společenstvím, které programově oslovuje nekřesťanský svět evangeliem. V touze, aby Boží dílo rostlo a aby evangelium o spasení uslyšelo více lidí, chceme po pečlivé přípravě založit další sbor.

Fungující sbor

Sk  2:42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Náš sbor je mozaikou různých důrazů a duchovních tradic, vidíme to jako požehnání a rádi bychom i do budoucnosti byli barvitým společenstvím při společném následování Krista.

Navzájem si chceme pomáhat sloužit tím, co nám Pán Bůh svěřil. S každým, kdo o to bude stát, chceme hledat, co Pán Bůh dal do jeho života, zda a jak bychom tomu mohli dát prostor a společně tak sloužit. Společně chceme také hledat jaké konkrétní úkoly a zodpovědnosti nám Pán Bůh svěřuje vzhledem k místu, kde působíme a žijeme a době ve které žijeme. (viz Efezským 4:7 Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.……..12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, 13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.)

 • zodpovědní pracovníci na svých místech – Zdravý sbor potřebuje zodpovědné, věrné pracovníky, kteří konají službu, k níž jsou povoláni.
 • rozvoj vnitřních sborových struktur – staršovstvo, týmy, skupinky
  Široké spektrum sboru potřebuje účelné a pružné struktury

  • staršovstvo – nese zodpovědnost za duchovní směřování, vedení a chod sboru.
  • týmy zaměřené na určitou oblast – na základě poslání/vize, potřeb a obdarování pracují týmy pro vedení různých služeb. Služba jednotlivých týmů i jejich spolupráce jsou klíčové pro naplňování poslání sboru.
  • malé skupinky – jsou klíčové pro vzájemné poznávání a podporu, duchovní růst, biblické studium a formaci. Jsou možností zakoušet církev v menším společenství, kde si navzájem sloužíme dary Boží milosti, aby se jeho království ve větší míře mohlo šířit skrze naše životy.
 • podpora atmosféry zázemí – Sbor si nelze představit bez stálého důrazu na vzájemné přijímání, povzbuzování, úctu a přívětivost

Leden 2017

Copyright © 2012-2014 Sbor Církve bratrské v Praze 6