Pastorace

Pro členy a pravidelné návštěvníky našeho sboru je k dispozici Intervenční tým. Jeho členové mají za cíl pečovat o citové, vztahové a duchovní potřeby těch, kteří procházejí různými těžkostmi (psychické potíže, konflikty ve vztazích či partnerském životě, problémy ve studiu nebo v práci, hledání svého povolání či životního partnera, prožívání obtíží ve víře, ve vztahu k Bohu, v duchovním životě atd.). Tým tvoří lidi různého věku, zkušeností a různého obdarování. Spojuje je víra v Boha a jeho lásku, ze které vyplývá touha pomáhat dalším lidem a být jim oporou.

Tomu, kdo má zájem o pastorační podporu, je Intervenční tým připraven sloužit dvěma způsoby:

  1. modlit se s ním nebo za něj. Členové týmu jsou k této službě připraveni před nedělní bohoslužbou v čase od 9:00 do 9:45 a taktéž hodinu po jejím skončení, a to v místnosti naproti dámským toaletám nejbližším k aule Hotelu Krystal. Pro lepší orientaci zájemců o modlitby jsou označeni visačkou se jménem. Modlitební služba je také k dispozici po některých sborových akcích.
  2. hovořit s ním o jeho starostech, duchovně ho doprovázet – osobně nebo formou videorozhovoru, jednorázově nebo opakovaně. Zájemci o rozhovor se mohou hlásit přes email pastorace@cb6.cz, který spravuje Viera Kliszová – ta podle tématu a preferencí žadatele zprostředkuje kontakt mezi ním a členem týmu, který je i s ohledem na momentální kapacitu nejvhodnější.

Členové týmu se průběžně vzdělávají na společných akcích, mají k dispozici psychologickou / psychoterapeutickou i teologickou supervizi.

Všichni členové Intervenčního týmu zachovávají mlčenlivost. Snaží se o maximální anonymitu lidí, kteří vyhledali službu modlitby / rozhovoru a informace, které od nich získali, bez jejich předchozího souhlasu s nikým nesdílí.

Intervenčnímu týmu také záleží na tom, aby se mezi věřícími více mluvilo o otázkách duševního zdraví. Proto se snaží organizovat takto zaměřené akce pro veřejnost, a to alespoň dvakrát ročně.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6