Program besídky – III. Oddělení

Objevujme Bibli se školáky  
  ročník 2 / NZ – SZ  
DATUM Příběh Biblický odkaz Hlavní myšlenka BV k učení Poznámka
6/9 Služba Ježíše Krista 3 Marek 1,14-39 Ježíš přišel na zem sloužit! Marek 10,45
13/9 Uzdravení ochrnutého 4 Marek 2,1-12 Ježíš dokáže víc, než si umíme představit. Žalm 103, 1a + 3
20/9 Povolání celníka Léviho 5 Marek 2,3-17 U Ježíše Krista je každý vítán! Marek 2,17b
27/9 Podobenství o zrnu a půdě 6 Marek 4,1-20 Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28 Sborový víkend (do 28.9.)
4/10 Utišení bouře 7 Marek 4,35-41 Ježíš naši důvěru nezklame. Přísloví 3,5-6
11/10 Vzkříšení Jairovy dcery 8 Marek 5,21-24.35-43 Ježíš Kristus má moc nad smrtí. Izajáš 41,13
18/10 Uzdravení hluchoněmého 9 Marek 7,31-37 Ježíš pomáhá – ale ne vždycky podle našich představ. Marek 7,37b
25/10 Pán Ježíš a děti 10 Marek 10,13-16 Ježíš má děti rád a má na ně čas. Marek 10,14
1/11 Bohatý mladík 11 Marek 10,17-27 Ježíš chce mít první místo v našem životě. Marek 8,36
8/11 Bartimeus 12 Marek 10,46-52 Ježíš slyší volání. Žalm 50, 15
15/11 Kdo je velký v Božím království 13 Marek 10,32-45 Následovat Ježíše znamená občas také strádat. Marek 9,35
22/11 Dar chudé vdovy 14 Marek 12,41-44 Ježíš hodnotí jinak než my lidé. 1. Samuelova 16,7
29/11 Pomazání v Betanii 15 Marek 14,3-9 Láska a úcta k Ježíši se dá vyjádřit různými způsoby. 1. list Janův 4,19
6/12 Narození Jana Křtitele 1 Lukáš 1,5-25.57-80 Bůh chce, abychom mu věřili i v tom, kde jsou překážky. Izaiáš 9,5a
13/12 Ježíšovo narození 2 Lukáš 2,1-20 Ježíšovo narození je velkou radostí! Izajáš 9,5b
20/12 Vánoční slavnost – rodinná bohoslužba Vánoční slavnost
27/12 Josefovy sny 1 Genesis 37,1-11 Bůh má svůj plán záchrany. Žalm 27,1 Asi spojená besídka (málo dětí)
3/1 Prodání Josefa do Egypta 2 Genesis 37,12-36 Bůh je s námi, i když nám ostatní lidé dělají těžkosti. Izajáš 55,8
10/1 Josef v domě Potífara 3 Genesis 39 Být věrný je často těžké, ale odměnou je Boží blízkost. 1. Mojžíšova 39,9b
17/1 Josef ve vězení 4 Genesis 39,19 – 40,23 Bůh je s námi, i když ho nevidíme. Žalm 23,4
24/1 Josef vykládá faraonovy sny 5 Genesis 41 Věrnost Bohu se vždycky vyplatí. 2. Paralipomenon 16,9a
31/1 První výprava Josefových bratří 6 Genesis 42 Bůh chce, abychom nepláceli zlým za zlé. 1. Tesalonickým 5,15
7/2 Druhá výprava Josefových bratří 7 Genesis 43 – 45 Bůh touží odpustit a smířit se. Žalm 23,5
14/2 Jákobovo shledání s Josefem 8 Genesis 46,28 – 47,6 Boží zaslíbení se splní – na Boha se dá spolehnout. Žalm 23,6
21/2 Josefův bratrský postoj 9 Genesis 50,14-26 Vinu je třeba přiznat. Co je odpuštěno, už nevracet zpět. 1. Mojžíšova 50,20a
28/2 Mojžíšovo narození 10 Exodus 1 – 2,10 Bůh bdí nad svým lidem. Žalm 27,14
6/3 Mojžíšův zločin, útěk a sňatek 11 Exodus 2,11-22 Bůh nás vede k cíli. Židům 11,25
13/3 Ježíšovo zatčení v Getsemane 16 Marek 14,32-65 Ježíš byl ochoten dokonale splnit vůli svého Otce. Filipským 2,8
20/3 Obžaloba, Barabáš 17 Marek 15,1-10 Ježíš – nevinný Boží Syn – byl odsouzen. Izaiáš 53,3a
27/3 Pohřeb, ženy u hrobu 18 Marek 15,42 – 16,8 Ježíš Kristus přemohl smrt. Jan 11,25 Velikonoce 2016
3/4 Mojžíšovo povolání, úkol a návrat 12 Exodus 2,23 – 4,20 Bůh má plán záchrany, při kterém chce použít člověka. Izaiáš 41,10
10/4 Farao, rány 1-9 13 Exodus 6,28 – 10,29 Kdo nechce slyšet Boží řeč, musí nést následky. Přísloví 28,14
17/4 Desátá rána, Pesach 14 Exodus 11 – 12,33 Bůh zachraňuje a soudí. 1. list Petrův 1,18-19
24/4 Odchod z Egypta, chvalozpěv 15 Exodus 12,34-41 + 13,17 – 15,1 Bůh zachraňuje! 2. Mojžíšova 14,13a
1/5 Izrael v Maře, Élimu a v poušti Sínu 16 Exodus 15,22 – 16,35 Bůh je věrný a o svůj lid se neustále stará. 1. Korintským 10,13b
8/5 Voda ze skály 17 Exodus 17,1-7 Bůh dává svým dětem všechno, co potřebují. Zjevení 22,17b
15/5 Boj proti Amálekovi 18 Exodus 17,8-16 Bůh od nás očekává nasazení a vytrvalost. Žalm 107,6
22/5 Izrael u Sínaje 19 Exodus 19 + 24 Bůh je svatý – hříšný člověk k němu takto nemůže. Zjevení 4,8b
29/5 Přikázání (1.-4.) 20 Exodus 20,1-11 Bůh chce mít první místo v našem životě. 2. Mojžíšova 20,2a.3
5/6 Přikázání (5.-10.) 21 Exodus 20,12-17 Boží přikázání člověka chrání. 5. Mojžíšova 5,16a
12/6 Stavba svatyně 22 Exodus 25,1-9 (25-27 + 30-31) Bůh chce bydlet s lidmi. 2. Paralipomenon 6,18a
19/6 Zlaté tele 23 Exodus 32,1-32 Nevěrnost Bohu vede k dalším a dalším hříchům. Jozue 23,11
26/6 Výlet – outdoor besídka
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6